annhien
29-09-18 0 Xem Bấm G +1 để lên trang nhất Google


                              BAÛNG BAÙO GIAÙ NOÄI DUNG COÂNG VIEÄC: 1/ Noäi dung bao goàm: - Cung caáp thang maùy vaø vaän chuyeån ñeán Chaân coâng trình - Bao goàm laép ñaët , vaän haønh , phí kieåm ñònh , caáp pheùp söû duïng , baûo trì thang maùy 12 thaùng - Bao goàm cöùu hoä . - Baûo haønh mieãn phí toaøn boä thieát bò trong thôøi gian 12 thaùng, keå töø ngaøy giao haøng cho quyù khach. Vôùi ñieàu kieän vaät tö thang maùy phaûi ñöôïc baûo quaûn caån thaän: traùnh nöôùc, traùnh va ñaäp, thieân tai, hoûa hoaïn, luõ luït, ….vv.) 2/ Nội dung không bao gồm: - Chöa bao goàm thueá VAT 10% hieän haønh cuûa nhaø nöôùc. - Khoâng bao goàm 04 bình aêc quy cöùu hoä vaø caùc vaät tö phuï phuïc vuï cho vieäc laép ñaët vaø vaân haønh nhö: nhôùt boâi trôn ray, gieû lau, que haøn, ñaù caét, ñaù maøi ... 3/ Noäi dung khaùc : - Neáu khoâng söû duïng cöùu hoä giaûm tröø 4.000.000 VNÑ (coù ñaáu noái thieát bò ñeå söû duïng UPS tröø 3.000.000VNÑ) GIAÙ THANG TẢI KHÁCH TIÊU CHUẨN : Maùy Keùo Mitsubishi - Taiwan , Mitsubishi - Thailan , Montanari – Italy, Torin - China , Sharp - India. - Tuû ñieän cho thang 60m/p : PLC MITSUBISHI – Nhaät Baûn , PLC ABB – Phaàn Lan ,VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA - Tuû ñieän cho thang 90m/p : BOARD STEP , VVVF JUJI ,VVVF YASKAWA hoaëc tuû ngoaïi nhaäp STEP - Thailand vaø tuû ñieän ngoïai nhaäp NIPPON - Malaisia . - Duøng inox loaïi I 1,0MM - TAIWAN - Cöùu hoä boar . - Ray cabin : töø 300KG ñeán 700KG T78 , 1000KG T89 - Ray ñoái troïng cho thang 60M/P : T5O - Ray ñoái troïng cho thang 90M/P : T78 ray đối trọng chuyển thành ray T78 3/ THANG TẢI KHÁCH 450KG-550KG 60M/P Máy kéo Torin cộng 35.000.000đ NỘI DUNG Chủng loại máy kéo Kích thước cabin Kích thước cửa ĐIỀU KHIỂN Đơn giá(VNĐ) Chưa gồm VAT 10% 01 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 03stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 302.000.000 02 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 04stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 4,5kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 314.000.000 03 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 05stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 326.000.000 04 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 06stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,5kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 338.000.000 05 Thang máy Tải khách : 450kg đến 550kg - 07stop - 60m/p Mitsubishi 5,5kw Torin 3,3kw W = 900 -1200 D = 900 -1200 W = 600 - 700 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 350.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 12.000.000 5/ THANG TẢI KHÁCH 600KG-700KG 60M/P: NỘI DUNG Chủng loại máy kéo Kích thước cabin Kích thước cửa ĐIỀU KHIỂN Đơn giá(VNĐ)Chưa gồm VAT 10% 01 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 03stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 300.000.000 02 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 04stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 310.000.000 03 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 05stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 321.000.000 04 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 06stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 333.000.000 05 Thang máy Tải khách : 600kg đến 700kg - 07stop - 60m/p Mitsubishi 7,5kw SHARP 6,7kw W = 1200 -1600 D = 1200 -1350 W = 800 - 900 H = 2000 - 2100 PLC MITSUBISHI Zapan VVVF CÁC LOẠI 345.000.000 Các stop tiếp theo cộng 01 stop 13,500.000  

Số 4A - 40/60 Phố Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hà Nội


Gửi Tin Nhắn Điện Thoại: 0913230706

Tư vấn thang máy gia đình - báo giá thang máy chính hãng  Bản Đồ

Map View


Báo vi phạm
Mua hàng an toàn!
# KHÔNG trả tiền trước khi nhận hàng. Kiểm tra hàng cẩn thận. Hẹn gặp ở nơi công cộng.
# Nếu bạn mua hàng hiệu, hãy gặp mặt tại cửa hàng để nhờ xác minh, tránh mua phải hàng giả.
# TPVinh.vn chỉ là trang truyền tải thông tin. TPvinh.vn không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn nhất.

Related ads

Phiếu bé ngoan có sẵn, phiếu bé ngoan lấy ngay, bán phiếu bé ngoan

0966 967 467 - Phiếu bé ngoan có sẵn, cung cấp phiếu bé ngoan, phiếu bé ngoan giá rẻ.  - KT: 5x7 (cm)  - Chất liệu: đề can giấy  - Nhiều mẫu con vật đáng yêu cho khách lựa chọn.  - Nhận vận chuyển phiếu bé ngoan toàn quốc.  Liên hệ đặt hàng:  Hotline:…

Dụng cụ hâm nóng thức ăn, bình nước hoa quả, bếp hâm trà cà phê, nồi hâm buffet,

Dụng cụ hâm nóng thức ăn, bình nước hoa quả, bếp hâm trà cà phê, nồi hâm buffet, Liên hệ: 0983.865.814 Địa chỉ: P603, tháp B, tòa nhà Hà thành, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà nội email: hongdien.hfs@gmail.com…

In bìa bệnh án, in sổ khám bệnh, báo giá sổ khám

0966967467 - In sổ khám bệnh, in bìa hồ sơ, in bìa bệnh án. - Thời gian in nhanh chóng. - Giao hàng sổ khám bệnh Toàn quốc. Sẵn sàng tư vấn các mẫu bìa hồ sơ đến với khách hàng. * Địa chỉ đặt hàng: Số 23 ngõ 34 Nguyên Hồng- Đống Đa- Hà Nội. * Gọi điện đến…