Giá : 11.695₫ Đại lý sắt thép
02-01-19 0 Xem Bấm G +1 để lên trang nhất Google


           CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG 
           (Địa chỉ: t .trấn Ba Hàng,TX. Phổ Yên, Thái Nguyên) 
                     BẢNG GIÁ SẮT XÂY DỰNG NĂM 2019 
                  (Cập nhật giá bán buôn: Ngày 01/01/2019) 
                                                                                       (ĐVT: Nghìn đồng/tấn)
 TT__________CHỦNG LOẠI________QUY CÁCH___MÁC THÉP__ĐƠN GIÁ__ 
A/ SẮT XÂY DỰNG (Hàng Dự Ấn + Hàng dân dụng) 
1, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 11.695 
2, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Hòa Phát) CB400 + CB500 = 11.895
3, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) (L=11,7m) CB300 = 11.480 
4, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Việt Mỹ) CB400 + CB500 = 11.580 
5, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (T.Nguyên) (l=11,7m) CB300 = 12.015
6, Sắt tròn vằn D14 đến D32 (Thái Nguyên) CB400 + CB500 = 12.215 
7, Sắt tròn thanh vằn D10+ D12 (Việt Mỹ) (L=11,7m) CB300 = 11.580 
8, Sắt thanh tròn vằn D10+D12 (Hòa Phát) (L=11,7m) CB300 = 11.795 
9, Sắt thanh tròn vắn D10+D12 (Thái Nguyên) (L=11,7m) CB300 = 12.215 
10, Sắt tròn trơn, vằn d6+d8 (Thái Nguyên) (Dạng cuộn) CB240 = 12.200 
11, Sắt tròn trơn, tròn vằn d6+d8 (Hòa Phát) (Dạng cuộn) CB240 = 11.990 
12, Sắt tròn trơn, tròn vằn d6+d8 (Việt Mỹ) (Dạng cuộn) CB240 = 11.680 
B/ SẮT VUÔNG ĐẶC + THÉP TRÒN ĐẶC + THÉP DẸT (Thái Nguyên) 
1, Sắt vuông đặc 10x10; Sắt vuông đặc 12x12; (L=6m) SS400 = 13.540 
2, Sắt vuông đặc 14x14; Sắt vuông đặc 16x16; (L=6m) SS400 = 13.540 
3, Sắt vuông đặc 18x18; Sắt vuông đặc 20x20; (L=6m) SS400 = 13.590 
4, Sắt tròn trơn d10; d12; d14; d16; d18; SS400, CT3 = 12.980 
5, Sắt tròn trơn d22; d25; d28; d30; d32; SS400; CT5 = 13.290
6, Sắt tròn trơn d36; d50; d60; d76; d100; C20 và C30 = 14.190 
7, Sắt tròn trơn D110; D130; D150; D200; Q345và C45 = 14.190 
8, Sắt Lập là, sắt dẹt 30mm (dày 2 đến 9 ly) (L=6m) SS400 = 13.850 
9, Sắt Lập là, Sắt dẹt 40mm (dày 2 đến 11 ly) (L=6m) SS400 = 13.850 
10, Sắt lập là, Sắt dẹt 50mm (dày 3 đến 10 ly) (L=6m) SS400 = 13.750 
11, Sắt Lập là, Sắt dẹt 60mm (dày 4 đến 16 ly) (L=6m) SS400 = 13.750 
12, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 2 ly đến 10 ly) (L=Theo yêu cầu) = 13.995 
13, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 12 đến 14 ly) ; (L= Theo yêu cầu) = 14.250 
C/ SẮT GÓC ĐỀU CẠNH THÁI NGUYÊN (Dùng cho mạ kẽm nhúng nóng) 
1, Sắt góc L30x30x3; L40x40x5; L45x45x5; (L=6m) SS400 = 13.890 
2, Sắt góc L40x40x3; L40x40x4; L50x50x6; (L=6m) SS400 = 13.850 
3, Sắt góc L50x50x3; L50x50x4; L50x50x5; (L=6m và 12m) = 13.850 
4, Sắt góc L60x60x4; L60x60x5’ L60x60x6; (L=6m và 12m) = 13.650 
5, Sắt góc L63x63x5; L63x63x6; L63x63x4; (L=6m và 12m) = 13.490 
6, Sắt góc L65x65x5; L65x65x6; L65x65x8; (L=6m và 12m) = 13.490
7, Sắt góc L70x70x5; L70x70x6; L70x70x8; (L=6m và 12m) = 13.590 
8, Sắt góc L75x75x5; L75x75x6; L75x75x9; (L=6m và 12m) = 13.590 
9, Sắt góc L80x80x6; L80x80x8; L80x80x10; (L=6m và 12m) = 13.590 
10, Sắt góc L90x90x6; L90x8; L90x9; L90x10; (L=6m và 12m) = 13.590 
11, Sắt góc L100x100x7; L100x8; L100x100x10; (L=12m) SS400 = 13.590
12, Sắt góc L120x120x8; L120x10; L120x120x12; (L=12m) SS400 = 13.690
13, Sắt góc L130x130x12; L130x130x10; L130x9; (L=12m) SS400 = 13.690
14, Sắt góc L150x150x10; L150x150x12; L150x15 (L=12m) SS400 = 15.550 
15, Sắt góc L100x100x10; L130x130x15; L175x17 (L=12m) SS.540 = 13.990 
16, Sắt góc L120x120x8; L120x10; L120x120x12 (L=12m) SS.540 = 13.880 
17, Sắt góc L130x130x9; L130x10; L130x130x12 (L=12m) SS.540 = 13.880 
18, Sắt góc L150x150x10; L150x150x12; L150x15 (L=12m) SS.540 = 15.790 
19, Sắt góc L175x175x12; L175x175x15; L175x10 (L=12m) SS400 = 16.750 
20, Sắt góc L200x200x15; L200x200x20; L200x15 (L=12m) SS400 = 16.250 
D/ SẮT CHỮ U + CHỮ I + CHỮ H (Thái Nguyên + Nhập khẩu) 
1, Sắt chữ U100x46x4.5; Sắt chữ U120x52x4.6; (L=6m và 12m) CT38 = 13.850 
2, Sắt chữ U140x58x4.9; Sắt chữ U160x64x5; (L=6m và 12m) CT38 = 13.850 
3, Sắt chữ U150x75.6.5; Sắt chữ U180x74x5.1; (L=6m và 12m) SS400 = 15.500
 4, Sắt chữ U200x76x5.2; Sắt chữ U300x85x7; (L=6m và 12m) SS400 = 14.750 
5, Sắt chữ I100x55x4.5; Sắt chữ I120*64*4.8; (L=6m và 12m) SS400 = 14.550 
6, Sắt chữ I150x175x5x7; Sắt chữ I248x124x5x8; (L=6m và 12m) SS400 = 14.550 
7, Sắt chữ I200x100x5.5x8; Sắt I298x149x5.5x8; (L=12m) SS400 = 15.450 
8, Sắt chữ I300x150x6x9; Sắt chữ I400x2008x13; (L=12m) SS400 = 15.560 
9, Sắt chữ H100x100x6x8; Sắt chữ H125x6.5 x 9; (L=12m) SS400 = 14.850 
10, Sắt chữ H150x150x7x10; Sắt chữ H175x8x11 (L=12m) SS400 = 14.920 
11, Sắt chữ H200x200x8x12; Sắt H250 x 9x14 ; (L=12m) SS400 = 14.920 
12, Sắt chữ H300x300x10x15; Sắt H400x13x21 ; (L=12m) SS400 = 15.320 
E/ SẮT XÀ GỒ ĐEN + XÀ GỒ KẼM 
1, Sắt xà gồ đen U100x50; U120x50; U150x50; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.100 
2, Sắt xà gồ đen U150x50; U180x50; U200x60; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.100 
3, Xà gồ C100x50x20;C120x50x20;C150x30x15; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.250 
4, Xà gồ C150x30x15; C180x50x20;C200x70x30; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.250 
5, Sắt xà gồ kẽm U100x50; U120x50; U150x30; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.990 
6, Sắt xà gồ kẽm U160x50; U180x60; U200x70; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.990 
7, X.gồ kẽm C100x50x15;C100x50x20;C120x50; (L=Theo yêu cầu) SS400 = 14.990 
8, X.gồ kẽm C150x50x20;C200x50x20;C180x60; (L-Théo yêu cầu) SS400 = 14.990 
F/ SẮT HỘP ĐEN + HỘP KẼM + SẮT ỐNG ĐEN + ỐNG KẼM 
1, Sắt hộp đen 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1đến 1,4ly) (L=6m) SS400 = 14.680 
2, Sắt hộp đen 40x40; 50x50; 100x100 (1.8 đến 4ly) (L=6m) SS400 = 14.440 
3, Sắt hộp đen 20x40; 25x50; 30x60 (từ 1đến 1,8 ly) (L=6m) SS400 = 14.680 
4, Sắt hộp đen 40x80; 50x100 (dày từ 2 ly đến 4 ly) (L=6m) SS400 = 14.480 
5, Sắt hộp đen 100x150;150x150; 100x200 (đến 5 ly) (L=6m) SS400 = 16.350 
6, Sắt hộp kẽm 20x20; 30x30; 40x40 (từ 1 đến 1,5 ly) (L=6m) SS400 = 15.440 
7, Hộp kẽm 40x40; 50x50; 100x100 (1,8ly đến 2,2 ly) (L=6m) SS400 = 15.350 
8, Hộp kẽm 20x40; 25x50; 30x60 (dày 1 ly đến 1,8 ly) (L=6m) SS400 = 15.440 
9, Hộp kẽm 50x100; 100x100 (dày 2,3 ly đến 4,5 ly) (L=6m) SS400 = 21.660 
10, Hộp kẽm 100x150; 150x150; 100x200 (đến 5 ly) (L=6m) SS400 = 21.660 
11, Sắt ông đen D50; D60; D76; D90 (từ 2 đến 4 ly) (L=6m) SS400 = 15.150 
12, Sắt ống đen D110; D130; D150 (dày 2 đến 5 ly) (L=6m) SS400 = 16.350 
13, Ống kẽm D50A; D60A; D76A; D90A ( đến 2 ly) (L=6m) SS400 = 15.590 
14, Ống kẽm D50; D60; D76; D90 (dày 2.5 đến 4 ly) (L=6m) SS400 = 21.660 
15, Ống kẽm D110; D130; D150A; D170 (đến 5 ly) (L=6m) SS400 = 21.660 
16, Phụ kiện cho sắt ống (Tê + Co + Cút + Ống nối.) (Theo yêu cầu) = Liên hệ 
G/ SẮT TẤM + SẮT CHỐNG TRƯỢT + SẮT BẢN MÃ + SẮT DẸT 
1, Sắt tôn tấm từ 2(mm) đến 5 (mm) China + Japan (L=1,5mx6m) Q235 = 12.990 
2, Sắt tôn tấm từ 6(mm) đến 10(mm) China + Japan (L=1,5mx6m) Q235 = 12.890 
3, Sắt tôn tấm từ 12(mm) đến 18(mm) China + Japan (L=1,5mx6m) SS40 = 13.040 
4, Sắt tôn tấm từ 50 (mm) đến 200 (mm) China + Jap (L=1,5mx6m) Q235 = 13.340 
5, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (2mm ≤ T ≤5mm) ; (L=Theo yêu cầu) Q235 = 13.890 
6, Sắt dẹt cắt từ tôn tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm); (L=Theo yêu cầu) Q235 = 13.995 
7, Sắt Lập là cán nóng 30mm (dày từ 2 đến 9mm) ; (L=Theo yêu cầu) = 13.850 
8, Sắt Lập là cán nóng 40mm (dày từ 2 đến 11 mm) (L=Theo yêu cầu) = 13.850 
9, Sắt Lập là cán nóng 50mm (dày từ 3 đến 15mm) (L=Theo yêu cầu) = 13.750 
10, Sắt Lập là cán nóng 60mm (dày từ 4 đến 16mm) (L=Theo yêu cầu) = 13.750 
11, Sắt bản mã cắt từ tấm (2mm ≤ T ≤5mm) (L=Theo yêu cầu) Q235 = 14.660 
12, Sắt bản mã cắt từ tấm (6mm ≤ T ≤ 14mm) (L=Theo yêu cầu) Q235 = 14.550 
13, Sắt chống trượt từ 2(mm) đến 5(mm) China (L=1,5mx6m) S400 = 13.250 
14, Bulon móng+Bulong mạ kẽm+Tizen(d10 đến d30) (Theo yêu cầu) = Liên hệ 
15, Sơn bề mặt sắt (Đánh rỉ+Sơn chống rỉ+ Sơn Mầu); (Theo yêu cầu) = 1.200 
16, Mạ kẽm nhúng nóng các loại thép (Hình+Kết cấu); (Theo yêu cầu) = 6.250 
*GHI CHÚ: 
+ Bảng báo giá sắt Bán Buôn, cung cấp cho Đại Lý, các Dự Án, các Công Trình có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Hết hiệu lực khi có quyết định giá mới. 
+ Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT và vận chuyển (Có triết khấu cho từng đơn hàng). 
+ Cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (Co, Cq của hàng nhập khẩu) khi giao hàng. 
+ Công ty có xe vận chuyển (từ 5 đến 35 tấn); Xe Cẩu tự hành; Cần cẩu để hạ hang tại Chân công trường hoặc tại kho của bên mua. 
+ Công ty nhận tất cả các đơn hàng “Cắt theo quy cách” của tất cả các chủng loại sắt. 
+ Công ty nhận: Phun bi; Khoan & đột lỗ; Uốn vòm thép hộp, ống; Gia công kết cấu. 
+ Khách hàng liên hệ trực tiếp với Công ty Việt Cường: * Mr. Việt (PGĐ) 
  – Điện thoại/ Zalo/ Facebook: 0912.925.032 / 0904.099.863 / 038.454.6668 
 * Điện thoại CĐ/ FAX: 0208.3763.353 --- Email/ FB: jscvietcuong@gmail.com 

thị trấn ba hàng, thị xã phố yên, tỉnh Thái Nguyên


Gửi Tin Nhắn Điện Thoại: 0912925032


Báo vi phạm
Mua hàng an toàn!
# KHÔNG trả tiền trước khi nhận hàng. Kiểm tra hàng cẩn thận. Hẹn gặp ở nơi công cộng.
# Nếu bạn mua hàng hiệu, hãy gặp mặt tại cửa hàng để nhờ xác minh, tránh mua phải hàng giả.
# TPVinh.vn chỉ là trang truyền tải thông tin. TPvinh.vn không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn nhất.

Related ads

Hộp cơm nhật, bento box, hộp cơm bento, hộp cơm nhà hàng, hộp cơm nhựa đỏ đen

Hộp cơm nhật, bento box, hộp cơm bento, hộp cơm nhà hàng, hộp cơm nhựa đỏ đen, liên hệ: 0983.865.814 Địa chỉ: P603, tháp b, tòa nhà Hà thành, 102 Thái thịnh, Đống đa, hà Nội Email: hongdien.hfs@gmail.com…

Đặt chọn vé ngắm phim review ảo Sentosa 4D Adventure land tại Sentosa Singapore

Đặt chọn vé ngắm phim review ảo Sentosa 4D Adventure land tại Sentosa Singapore   đến sở hữu 4D Adventure Land, bạn sẽ được đắm mình trong cuộc xiêu dạt trải nghiệm đầy kịch tính. với những hiệu ứng, kỹ xảo 4D vô cùng hiện đại và mới mẻ và đến 3 lựa…

cửa nhôm jma cao cấp

CỬA NHÔM JMA CAO CẤP – SẢN PHẨM BỀN ĐẸP – SANG TRỌNG PHÙ HỢP CHO MỌI KIẾN TRÚC . Nhôm JMA là một trong những hệ cửa nhôm nhập khẩu cao cấp. Thanh nhôm định hình được sử dụng để sản xuất cửa nhôm hệ cao cấp, mặt dựng nhôm kính… cho các công trình xây dựng…